Aktualności

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEP 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.7. Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Dębnica Kaszubska.

By 11 września, 2023 Brak komentarzy

Załącznik do Zarządzenia nr 122/2023

Wójta Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 11 września 2023 r

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEP 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.7. Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Dębnica Kaszubska.

Działając na podstawie art. 39 ust. 1-4 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079),
Gmina Dębnica Kaszubska ogłasza
otwarty nabór na Partnera pochodzącego spoza podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1605), do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEP 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.7. Edukacja przedszkolna.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 11.09.2023 r. do 03.10.2023 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEP 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.7. Edukacja przedszkolna” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska w terminie od 11.09.2023 r. do 03.10.2023 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).
Do projekty zostanie wybrany Partner na podstawie Regulaminu konkursu stanowiącego zał. do ogłoszenia o otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu.
Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska lub e-mail: informacja@debnicakaszubska.eu lub inwestycje@debnicakaszubska.eu

Załączniki:

1. Regulamin konkursu
2. Formularz oferty

Skip to content