Skip to main content

Zasady udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
w 2023 roku

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków – inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Dębnica Kaszubska

Przyznanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/448/2023 Rady Gminy z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w roku budżetowym 2023.

Kogo dotyczy dofinansowanie:

O dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków mogą się ubiegać:

  • osoby fizyczne, które są właścicielem lub współwłaścicielem albo użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) – oddanym do użytkowania, w którym w dacie złożenia wniosku zamieszkują mieszkańcy,
  • wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, jeżeli dysponują tytułem prawnym uprawniającym do reprezentacji właścicieli lokali w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania

Maksymalna wartość dotacji: 50% udokumentowanych kosztów poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni jednak nie więcej niż:

6.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

– 8.500,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność składania wniosków. Dotacje będą przyznawane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dofinansowanie przysługuje, jeżeli budowa przydomowej oczyszczalni ścieków została rozpoczęta po podpisaniu umowy z Gminą.

Wszystkie prace budowlane winny zostać wykonane do 12 listopada 2023 r.

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (zał. nr 1),
 • niezbędne załączniki do wniosku:

– potwierdzona kopia ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z naniesioną na mapie lokalizacją urządzenia i zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu;

– kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

– jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność/współużytkowanie wieczyste – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi, współużytkownikowi wieczystemu, zgodę w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli zobowiązań (zał. nr 1.1.), także pełnomocnictwo (zał. nr 1.2.) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli/ współużytkowników wieczystych;

– jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność wspólną właścicieli lokali – pisemną zgodę właścicieli lokali na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia przez Wspólnotę, a także zgodę w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli lokali zobowiązań albo dokument uprawniający zarząd Wspólnoty do jej reprezentacji (zał. 1.3.);

– oświadczenie o wyłączeniu z eksploatacji asenizacyjnej zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków (zał. nr 1.4.);

– pisemne oświadczenie zobowiązujące inwestora do utrzymania eksploatacyjnego urządzenia przez okres 5 lat od daty wypłaty dofinansowania, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji (zał. nr 1.5.);

– W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, są one zobowiązane przedłożyć, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.), następujące dokumenty
i informacje:

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca/przedsiębiorca otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (zał. nr 1.6.) albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeśli dotyczy (zał. nr 1.7.);

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. – po nowelizacji ww. rozporządzenia w dniu 11 marca 2016 r. oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie wnioskodawca/rolnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (zał. nr 1.8.) albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie jeśli dotyczy (zał. nr 1.9.).Wniosek musi spełniać wymogi określone w regulaminie udzielania i rozliczania dotacji z środków budżetu Gminy Dębnica Kaszubska.

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska do dnia 29 września 2023 roku (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska)

Wnioski należy składać w dniach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. od 8.00 – 17.00, wtorek- czwartek od 7.00 do 15.00 oraz w piątek od 7.00 – 13.00.

Wnioski rozpatrywane i realizowane będą do czasu wyczerpania środków przewidzianych w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2023 rok.

Rozpatrzenie wniosków:

 • Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań formalnych określonych w Regulaminie przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska. W przypadku, gdy złożony wniosek będzie niekompletny lub niezgodny z Regulaminem, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje odrzucenie wniosku.
 • W przypadku, gdy wniosek nie spełni warunków do udzielenia dotacji, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o odmowie udzielenia dotacji.
 • O zakwalifikowaniu wniosków i decyzji o udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnego i prawidłowego wniosku. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.
 • Pozytywna weryfikacja kompletnego wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o  udzielenie dotacji.
 • Wnioski spełniające wymogi formalne, które nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków przewidzianych w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2023 rok, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności wpływu kompletnego wniosku.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie https://www.debnicakaszubska.eu.

Rozliczenie dotacji:

Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Wnioskodawca niezwłocznie, jednak nie później niż do 24 listopada 2023 roku, składa w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska dokumenty, które będą podstawą do rozliczenia dotacji, tj.:

 • zgłoszenie o zakończeniu inwestycji (zał. nr 2), wraz z załącznikami
 • co najmniej trzy zdjęcia z czynności montażu urządzenia w formie elektronicznej lub papierowej,
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (faktury, rachunki),
 • kopię dokumentacji technicznej wraz z odpowiednimi atestami na zakupione urządzenia i kartą gwarancyjną,
 • kopię zgłoszenia eksploatacji organowi ochrony – Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska (zał. nr 2.1.).
 • Jeżeli złożone zgłoszenie będzie niekompletne lub niezgodne z Regulaminem, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje niewypłacenie dotacji.
 • W przypadku wykonania wszystkich zobowiązań, Gmina Dębnica Kaszubska wypłaci Wnioskodawcy przyznane dofinansowanie do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Załączniki:

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Uchwała nr LVIII_448_2023 przydomowe oczyszczalnie ścieków
Uchwała RIO 2023-06-22 – ws. stwierdzenia nieważności zapisu uchwały nr LVIII_448_2023

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie
1.1. zgoda i oświadczenie współwłaścicieli
1.2. pełnomocnictwo – współwłaściciele
1.3. zgoda właścicieli lokali
1.4. oświadczenie – wyłączenie z eksploatacji zbiornika
1.5. oświadczenie – utrzymanie przez 5 lat
1.6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
1.7. oświadczenie – o pomoc de minimis
1.8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną .._
1.9. oświadczenie – o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie_
2. zgłoszenie – zakończenie inwestycji
2.1. zgłoszenie – eksploatacja przydomowej oczyszczalni

Skip to content