Skip to main content

WYDANIE/WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o wydanie/wymiane dowodu osobistego

OPISY PROCEDUR

WYDAWANIE/WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego lub podpisanie przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze Pesel.
 2. Posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość

(do wglądu).

 1. Aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ

– w ciemnych okularach dla osoby z wrodzonymi lub nabytymiwadami narządu wzroku – po złożeniu orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

– w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – po załączeniu do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

– w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

UWAGA – możliwe jest złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną (art. 24 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych) – załączając plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej i w razie potrzeby załączenie (oodwzorowania cyfrowego) orzeczenia lub zaświadczenia albo dokumentu elektronicznego zawierającego oreczenie lub zaświadczenie (oryginały tych dokumentów należy dostarczyć przy odbiorze dowodu osobistego).

Wypełniony formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

OPŁATY:
Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni – w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Obowiąek wymiany dowodu osobistego następuje w przypadku:

 • upłuwu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację osoby,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

UWAGI:

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWOIDU OSOBISTEGO

 1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga stawiennictwa osoby, której wniosek dotyczy, z wyjątkiem małoletnich do ukończenia 5 roku życia.

3.Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna, kuratora).

 1. Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 2. Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (jeżeli była obecna przy składaniu wniosku lub nie ukończyła 5 roku życia) odbiera rodzic (wnioskodawca) albo opiekun prawny,
 3. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (jeżeli były obecne przy składaniu wniosku) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic (wnioskodawca) albo kurator.
 4. Dowód osobisty wydany osobie dotkniętej chorobą lub niepełnosprawnością (której wniosek został przyjęty w miejscu jej przebywania) może odebrać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
 5. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli taki dokument był mu wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.
Skip to content