Skip to main content

Dębnica Kaszubska, dnia 25.08.2020r.

Szanowni Państwo

poniżej przekazuję istotne informacje dotyczące realizacji projektu „OZE w gminach powiatu słupskiego”– dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

1.  W związku z udziałem w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych na Państwa obiektach informuję, iż Gmina Dębnica Kaszubska 7 sierpnia 2020 roku podpisała umowę na realizację inwestycji.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła POLSKA EKOLOGIA Sp. z o.o. z Raciborza na łączną wartość 3 199 999,98 zł. Termin realizacji umowy – do 4 miesięcy od dnia podpisania, tj. do 07.12.2020 roku. Wybrano również inspektora nadzoru, który będzie sprawował nadzór nad poprawnością montażu instalacji. Jest nim Pan Radosław Ostrowski Energo-Term z Wysokie Mazowieckie.

  1. Zgodnie z w § 4 Umowy dotyczącej wzajemnych zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”, Właściciel z tytułu świadczeń dokonanych na jego rzecz, zobowiązany jest do zapłaty Gminie kwoty tytułem wniesienia wkładu własnego oraz kwoty tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę na inspektora nadzoru.

Koszty konkretnego zestawu paneli wynikają z przedstawionej przez firmę POLSKA EKOLOGIA oferty, zawierającej indywidualne wyceny instalacji w zależności od zaplanowanej mocy i miejsca montażu. Koszty związane z inspektorem nadzoru, również wynikają ze złożonej oferty i zostały podzielone równomiernie na wszystkich właścicieli, którzy zawarli umowę z Gminą w zakresie dotyczącym projektu.

W załączeniu przesyłam informację o kwocie, którą należy wpłacić, zgodnie z postanowieniami umowy, w ciągu 14 dni od otrzymania pisma na rachunek Gminy prowadzony w BS w Ustce o numerze 24 9315 0004 0060 0444 2000 0700, utworzony w celu realizacji projektu. Kwota  pomniejszona została o wpłaconą wcześniej zaliczkę. (Zał. nr 1).

  1. Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez Wykonawcę w pierwszej kolejności, tj.: we wrześniu nastąpi weryfikacja audytów i wykonanie dokumentacji wykonawczej. W drugiej kolejności, tj.: październik i listopad nastąpi dostawa, montaż i odbiór instalacji.

W celu weryfikacji audytu i wykonania dokumentacji wykonawczej, skontaktuje się z Państwem przedstawiciel Wykonawcy, posiadający stosowne upoważnienie od Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.

Montaż instalacji na obiekcie nastąpi po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru dokumentacji wykonawczej oraz po zaksięgowaniu dokonanej przez Państwa wpłaty i dostarczeniu podpisanego Aneksu, o którym mowa poniżej.

  1. Dodatkowo, w związku z niedoprecyzowaniem w § 4 ust. 4 Umowy dotyczącej wzajemnych zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”, kwoty inspektora nadzoru, koniecznym jest zawarcie Aneksu, który stanowi załącznik do pisma (2 egzemplarze). Proszę o ich podpisanie i dostarczenie jednego egzemplarza do Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.
  2. W związku z panującą pandemią proszę o zachowanie wszelkiej ostrożności podczas kontaktu z osobami będącymi przedstawicielami Wykonawcy.
  3. Osobami do kontaktu w sprawie projektu są:
  4. W zakresie składanych dokumentów oraz płatności:
  1. W zakresie technicznej realizacji inwestycji:

Na stronie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska w zakładce Inwestycje umieszczane będą informacje dotyczące realizowanego projektu http://debnicakaszubska.eu/inwestycje/

Z poważaniem

Skip to content