Działka rolna nr 58

Warunki przetargu:

  1. Przy nabyciu nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
  2. Do przetargu zostanie zakwalifikowana osoba, która:

wpłaci w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska nr 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 wadium w wysokości 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), w taki sposób aby najpóźniej w dniu 25 marca 2021 wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Urzędu Gminy Dębnica kaszubska.

Wpłacone wadium:

  • podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu;
  • ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej;
  • zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Zgłosi chęć uczestnictwa w przetargu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) i dołączy dokumenty:

  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
  • oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (załącznik nr 3 do ogłoszenia) i dowód potwierdzający posiadanie tych kwalifikacji.

Szczegóły przetargu ogłoszenie w BIP czytaj więcej…

Kategoria: