Skip to main content

Gmina Dębnica Kaszubska zaprasza do udziału w projekcie pn. „Społeczni do Potęgi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie: RPPM.06.02.02-22-0004/20-00. 

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną (świetlice wiejskie) oraz nowo powstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariat.

Zintegrowane usługi społeczne będą świadczone w  świetlicach wiejskich w miejscowości Budowo, Borzęcino, Łabiszewo, Skarszów Górny, Starnice, Gogolewo, Podwilczyn, Podole Małe, Jawory i Motarzyno.

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin/opiekunów prawnych i zakłada udział 250 osób z terenu gminy Dębnica Kaszubska.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny z terenu Gminy Dębnica Kaszubska, w tym przede wszystkim: osoby z niepełnosprawnościami (w tym uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie), dzieci i młodzież oraz ich rodziny/opiekunowie prawni, spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

– osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
– osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
– osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
– osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
– osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
– członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
– osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia;
– osoby korzystające ze  wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa .

Dla każdego uczestnika/uczestniczki tworzona będzie Indywidualna Ścieżka Reintegracji z uwzględnieniem diagnozy problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Osoby zainteresowane proszone są o:

– wypełnienie formularzy zgłoszeniowych zawierających informacje niezbędne do zakwalifikowania do projektu,
– złożenie wypełnionych formularzy u pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, u Pani Emilii Kogut lub Pani Darii Kłapkowskiej (telefon kontaktowy: 59 813 15 64),

lub w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Każda osoba, biorąca udział w projekcie, ma możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

Możliwe formy wsparcia:

 1. Zajęcia opiekuńczo-animacyjne dla dzieci i młodzieży,
 2. Klub Życzliwości
 3. Spotkania z Liderami Zmiany
 • Klub Animacji Artystycznej przy ŚDS
 1. Zajęcia w Klubie Animacji Artystycznej
 2. Wsparcie psychologiczne
 3. Spotkania uczestników Klubu Animacji Artystycznej z artystami, osobami ze świata kultury
 4. Poradnictwo rodzinne
 5. Szkoła dla Rodzica
 6. Poradnictwo w zakresie kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich
 7. Poradnictwo prawne dla uczestników Szkoły dla Rodzica
 8. Wyjazdy integracyjne
 9. Piknik integracyjny
 10. Zajęcia kreatywne (umuzykalniające, kulinarne)
 11. Zajęcia sportowe

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia, m.in. w zakresie sposobu ich organizacji, czasu trwania, dostępne są w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska pod nr tel. 598132336, 598132307 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska pod nr tel. : 59 813 15 64

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne!

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. „Społeczni do Potęgi”

Regulamin Społeczni do Potęgi

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie w sprawie spełnienia kryteriów uczestnictwa w projekcie
2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Zgłoszenie udziału w projekcie (deklaracja)
3. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
4. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”
5. Załącznik nr 5 do Regulaminu – Zgoda na wykorzystanie wizerunku
6. Załącznik nr 6 do Regulaminu – Zakres danych osobowych
7. Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego

Skip to content