Skip to main content

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

DRUKI DO POBRANIA

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

OPISY PROCEDUR

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388, z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie

określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku

meldunkowego (Dz. U. 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
  2. Do wglądu:
  – dowód osobisty lub paszport,
  3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  – pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  – dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o wymeldowaniu (opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł.)

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

OPŁATY:

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
  2. Opłata skarbowa:
  – za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej),
  – opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności wymeldowania – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w BS Ustka o/ Dębnica Kaszubska nr 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGI:
1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu.
2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Skip to content