AktualnościProjekty GminneWażne ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

By 20 grudnia, 2016 Brak komentarzy

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii – Wsparcie Dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 217), ogłasza nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii – Wsparcie Dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, którego Partnerem Wiodącym i Wnioskodawcą będzie Gmina Dębnica Kaszubska.

Nabór partnera odbywać się będzie w terminie od 20.12.2016r. do 12.01.2017r. do godziny 10:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na konkurs na wyłonienie partnera do Poddziałania 10.3.1. RPO WP na lata 2014-2020” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska w terminie 20.12.2016r. do 12.01.2017r. do godziny 10:00  (decyduje data wpływu w tutejszym Urzędzie).

Wszystkie niezbędne informacje o konkursie wraz z Regulaminem konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, umieszczone są na stronie internetowej http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Szczegółowe informacje otrzymać można pod nr tel.: 59 81 32 307 oraz kierując zapytanie na adres mailowy: a.chudy@debnicakaszubska.eu

Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.).

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu 
  2. Formularz oferty