Skip to main content

Zasady udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2019 roku

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków – inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Dębnica Kaszubska

Przyznanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w roku budżetowym 2019, zmienionej uchwałą NR VI/50/2019 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 marca 2019 r.

Kogo dotyczy dofinansowanie:

O dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków mogą się ubiegać:

 • osoby fizyczne, które są właścicielem lub współwłaścicielem albo użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) – oddanym do użytkowania, w którym w dacie złożenia wniosku zamieszkują mieszkańcy,
 • wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, jeżeli dysponują tytułem prawnym uprawniającym do reprezentacji właścicieli lokali w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania

Maksymalna wartość dotacji: 50% udokumentowanych kosztów poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni jednak nie więcej niż:

3.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

– 5.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność składania wniosków. Dotacje będą przyznawane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Wszystkie prace budowlane winny zostać wykonane do 31 października 2019 r.

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (zał. nr 1),
 • niezbędne załączniki do wniosku:
 • potwierdzona kopia ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z naniesioną na mapie lokalizacją urządzenia i zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu;
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
 • jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność/współużytkowanie wieczyste – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi, współużytkownikowi wieczystemu, zgodę w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli zobowiązań (zał. nr 1.1.), także pełnomocnictwo (zał. nr 1.2.) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli/ współużytkowników wieczystych;
 • jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność wspólną właścicieli lokali – pisemną zgodę właścicieli lokali na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia przez Wspólnotę, a także zgodę w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli lokali zobowiązań albo dokument uprawniający zarząd Wspólnoty do jej reprezentacji (zał. 1.3.);
 • oświadczenie o wyłączeniu z eksploatacji asenizacyjnej zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków (zał. nr 1.4.);
 • pisemne oświadczenie zobowiązujące inwestora do utrzymania eksploatacyjnego urządzenia przez okres 5 lat od daty wypłaty dofinansowania, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji pobierz – 6. Oświadczenie o utrzymaniu przez 5 lat (zał. nr 1.5.);

Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot (w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba) dotacja stanowić będzie pomoc de minimis, wówczas do wnioskodawca do wniosku załącza również:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca/przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (zał. nr 1.6.) albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeśli dotyczy (zał. nr 1.7.);
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. – po nowelizacji ww. rozporządzenia w dniu 11 marca 2016 r. oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie wnioskodawca/rolnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (zał. nr 1.8.) albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie jeśli dotyczy (zał. nr 1.9.).
 • wniosek musi spełniać wymogi określone w regulaminie udzielania i rozliczania dotacji z środków budżetu Gminy Dębnica Kaszubska.

Sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Wnioski należy składać w dniach pracy urzędu, tj. w poniedziałek w godz. od 8.00 – 17.00, wtorek- czwartek od 7.00 do 15.00 oraz w piątek od 7.00 – 13.00.

Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą od dnia 28 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu gminy Dębnica Kaszubska).

Wnioski rozpatrywane i realizowane będą do czasu wyczerpania środków przewidzianych w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2019 rok.

Rozpatrzenie wniosków:

 • Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań formalnych określonych w Regulaminie przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska – Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 • W przypadku, gdy złożony wniosek będzie niekompletny lub niezgodny z Regulaminem, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje odrzucenie wniosku.
 • W przypadku, gdy wniosek nie spełni warunków do udzielenia dotacji, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o odmowie udzielenia dotacji.
 • O zakwalifikowaniu wniosków i decyzji o udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnego i prawidłowego wniosku. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.
 • Pozytywna weryfikacja kompletnego wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o  udzielenie dotacji.
 • Wnioski spełniające wymogi formalne, które nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków przewidzianych w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2019 rok, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności wpływu kompletnego wniosku.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.debnicakaszubska.eu.

Rozliczenie dotacji:

Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Wnioskodawca niezwłocznie, jednak nie później niż do 8 listopada 2019 roku, składa w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska dokumenty, które będą podstawą do rozliczenia dotacji, tj.:

 • zgłoszenie o zakończeniu inwestycji (zał. nr 2), wraz z załącznikami
 • co najmniej trzy zdjęcia z czynności montażu urządzenia w formie elektronicznej lub papierowej,
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (faktury, rachunki),
 • kopię dokumentacji technicznej wraz z odpowiednimi atestami na zakupione urządzenia i kartą gwarancyjną,
 • kopię zgłoszenia eksploatacji organowi ochrony – Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska (zał. nr 2.1.).
 • Jeżeli złożone zgłoszenie będzie niekompletne lub niezgodne z Regulaminem, Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje niewypłacenie dotacji.
 • W przypadku wykonania wszystkich zobowiązań, Gmina Dębnica Kaszubska wypłaci Wnioskodawcy przyznane dofinansowanie do dnia 30 listopada 2019 roku.

Załączniki:

Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska V/35/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku
Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska VI/50/2019 z dnia 27 marca 2019 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr 58/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie
1.1. zgoda i oświadczenie współwłaścicieli
1.2. pełnomocnictwo – współwłaściciele
1.3. zgoda właścicieli lokali
1.4. oświadczenie – wyłączenie z eksploatacji zbiornika
1.5. oświadczenie – utrzymanie przez 5 lat
1.6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
1.7. oświadczenie – o pomoc de minimis
1.8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną .._
1.9. oświadczenie – o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie_
2. zgłoszenie – zakończenie inwestycji
2.1. zgłoszenie – eksploatacja przydomowej oczyszczalni

Skip to content