Skip to main content
Powszechny Spis Rolny

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W PSR W 2020 R

By 2020-06-2715 maja, 2024No Comments

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W PSR W 2020 R.

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska  – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym
w 2020 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 w związku z  art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie
Gminy Dębnica Kaszubska.

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r.
do 30 listopada 2020 r.

WYMAGANIA:
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. – być pełnoletnim,
 2. – zamieszkiwać na terenie Gminy Dębnica Kaszubska,
 3. – posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. – posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. – nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie (w okresie sierpień -wrzesień), które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu – im więcej, tym lepiej.

Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Termin składania ofert: do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
 • – imienia i nazwiska,
 • – adresu zamieszkania,
 • – telefonu,
 • – adresu e-mail.
 1. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”.

Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Agnieszka Żukowska — koordynator Gminnego Biura Spisowego Urzędu Gminy tel. 730 820 909 – w godzinach pracy urzędu).

Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie  www.stat.gov.pl oraz w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku”.

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

/-/ Iwona Warkocka