Skip to main content
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o możliwości zapoznania się z projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

By 7 września, 2023No Comments

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506) Wójt Gminy Dębnica Kaszubska informuje o:

możliwości zapoznania się z projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Wydziale Zarządzania Funduszami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 16:30, w piątki 7:30-14:30).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:

•    Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;

•    Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;

•    Biuro Obsługi Mieszkańca, Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk;

•    Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;

•    Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;

•    Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica;

•    Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica;

•    Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.

2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;

3) na formularzu konsultacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: mofslupsk@um.slupsk.pl  .

4) w formie wypełnionej ankiety dostępnej pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_slupsk-ustka_oos .

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od dnia 09.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Słupska.

Obwieszczenie

Zalacznik_nr_1_Strategia ZIT MOF S-U

Zalacznik nr 2_ OOŚ ZIT MOF Słupsk-Ustka

Zal_3_Fomularz_konsultacyjny

Skip to content