Skip to main content
Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2024 R.

By 23 stycznia, 2024No Comments

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu,  zgodnym ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Wypełnienie Oferty w części III Opis zadania, punkt 6: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – jest obowiązkowe. Oferty będą  oceniane i rozliczane pod względem zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. W związku z powyższym wykazane rezultaty powinny być mierzalne/policzalne.

Wzory formularzy są dostępne w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska pok. nr 5 oraz na stronie internetowej debnicakaszubska.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Realizacja zadań publicznych.

Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia  01.03.2024  r.  do 30.11.2024 roku.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” oferta na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku”, w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, czyli do dnia 12.02.2024 r. do godz. 17:00. 

1. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data nadania.

2. W przypadku złożenia oferty niekompletnej Oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia w oznaczonym terminie. Jeżeli oferent nie uzupełni oferty w terminie, oferta zostanie odrzucona.

3. Wybór ofert nastąpi nie później niż 2 tygodnie po terminie złożenia ofert.

Załączniki:

1. Wzór oferty na realizację zadania publicznego:

2. Zarządzenie:

Skip to content