Skip to main content
Aktualności

Program “Ciepłe Mieszkanie” – informacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych

By 31 sierpnia, 2022No Comments

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Dębnica Kaszubska do programu Ciepłe Mieszkanie, w ramach którego mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogliby uzyskać dotację na wymianę nieefektywnego indywidualnego ogrzewania na ekologiczne, informujemy o możliwości złożenia wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie.

Przystąpienie przez Gminę do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniamy od ilości złożonych przez Państwa ankiet. Deklaracje do niczego nie zobowiązują – pozwolą jedynie oszacować skalę Państwa potrzeb. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a 76-248 Dębnica Kaszubska lub skan wypełnionego dokumentu wysłać na adres mailowy: p.mlodawska@debnicakaszubska.eu w terminie do 14 października 2022 roku.

Telefon kontaktowy: 690 820 346

Wzór ankiety do pobrania znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

– kocioł gazowy kondensacyjny, – kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, – ogrzewanie elektryczne,
– pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo – podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

– instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, – wymiany okien i drzwi, – wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia (jeśli jest niezbędna).

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

1. Podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. – dofinansowanie do 15 tys. zł (maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych).,

2. Podwyższony – dofinansowanie do 25 tys. zł (maksymalnie 60 proc. kosztów kwalifikowanych): Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

-1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
-2342 w gospodarstwie jednoosobowym

3. Najwyższy – dofinansowanie do 37,5 tys. zł (maksymalnie 90 proc. kosztów): w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

-900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
-1260 w gospodarstwie jednoosobowym

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Informacje uzupełniające:

1) Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła

na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Dębnica Kaszubska.

3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4) Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

5) Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie https://wfos.gdansk.pl/konkursy/cieple-mieszkanie

Skip to content